Znakomity wykładowca w dziedzinie realizacji inwestycji, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji; członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR); posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; certyfikowany wykładowca SIDIR; doświadczony członek Komisji Rozjemczej SIDIR; reprezentuje interes publiczny w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w sporach z wykonawcami robót budowlanych, które powstały w trakcie realizacji kontraktów; ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce; specjalizuje się m.in. w pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów transportowych i infrastrukturalnych finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Cena: 1230 PLN
Zakup dostęp:
Dołącz:


Celem szkolenia jest przedstawienie działań jakie powinny być podejmowane przez strony aby w sposób zgodny z warunkami kontraktu przygotować roszczenie. Omówiono główne przyczyny powstawania roszczeń, metody identyfikacji zagrożeń oraz sposoby dokumentowania zdarzeń związanych z roszczeniami niezbędne dla rzetelnego rozstrzygania roszczeń.

Cena: 1230 PLN
Zakup dostęp:

W trakcie szkolenia omówione jest przeznaczenie i zakres stosowania Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz przedstawiony jest proces zarządzania budową na podstawie WK FIDIC w całym przebiegu realizacji projektu inwestycyjno – budowlanego.

Omówione są czynności składające się na realizację budowy od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą , poprzez cały okres budowy zarządzanej przez Inżyniera, do zakończenia budowy i odbioru a następnie aż do wypełnienia obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Zaprezentowane są przykłady dokumentów utrzymywanych lub/i sporządzanych przez uczestników budowy zgodnie z WK FIDIC oraz Prawem budowlanym.

Na tle przebiegu budowy zarysowana jest podległość procesu realizacyjnego pod obowiązujące przepisy – Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych (w kontrakcie na zamówienie publiczne).

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać praktyczne przykłady stosowania procedur związanych ze współpracą Wykonawcy i Zamawiającego z udziałem Inżyniera w całym cyklu budowy.


Cena: 1230 PLN
Zakup dostęp:
Dołącz: